Sukuseuran säännöt

Sukuseuran säännöt

JANHUSTEN JA JANHOSTEN SUKUSEURA R.Y:N SÄÄNNÖT

I SUKUSEURAN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS

1 § Yhdistyksen nimi on Janhusten ja Janhosten sukuseura r.y., kotipaikka Hankasalmen kunta ja toimialue koko maa. Yhdistystä kutsutaan jäljempänä sukuseuraksi tai seuraksi.

2 § Sukuseuran tarkoituksena on selvittää suvun vaiheita ja historiaa, vaalia suvun perinteitä ja edistää yhteenkuuluvuuden tunnetta jäsentensä keskuudessa.

3 § Sukuseura pyrkii toteuttamaan tarkoitusperiään

– järjestämällä yhteisiä kokouksia, sukupäiviä, retkeilyjä ja muita seuran toimintaan liittyviä tilaisuuksia
– keräämällä ja arkistoimalla sukua koskevaa tietoutta
– selvittämällä ja auttamalla suvun jäseniä selvittämään suvun vaiheita sekä saattamalla tutkimustyön tulokset jäsenten tietoon
– harjoittamalla sukuseuran tarkoitusperiä edistävää julkaisutoimintaa sekä
– pitämällä jatkuvasti luetteloa suvun jäsenistä.

II SEURAN JÄSENET

4 § Sukuseuran jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen 18 vuotta täyttänyt henkilö, joka polveutuu Janhusten tai Janhosten nimeä kantavasta suvusta tai joka on avioliiton kautta tähän sukuun liittynyt. Jäsenet hyväksyy sukuseuran hallitus.

5 § Sukuseuran jäsenen tulee suorittaa varsinaisen sukukokouksen vahvistama jäsenmaksu.

6 § Hallituksen esityksestä voi sukukokous kutsua sukuseuran kunniajäseneksi henkilön, joka on erityisesti ansioitunut seuran toiminnassa. Kunniajäsen on vapaa jäsen-maksusta.

7 § Sukuseuran jäsenistä tulee hallituksen pitää jäsenluetteloa.

III SEURAN HALLITUS

8 § Sukuseuran asioita hoitaa hallitus, joka valitaan varsinaisessa sukukokouksessa.

Hallitukseen kuuluu 7 -9 jäsentä, jotka valitaan joka kolmas vuosi pidettävässä varsinaisessa sukukokouksessa kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan sekä keskuudestaan tai ulkopuolelta sukuseuran sihteerin, rahastonhoitajan ja muut mahdolliset toimi-henkilöt.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään kolme muuta jäsentä on saapuvilla. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni. Hallituksen kokouksesta on pidettävä pöytäkirjaa.

9 § Hallitus voi keskuudestaan tai muista sukuseuran jäsenistä asettaa avukseen valio-kuntia erityisten tehtävien hoitamista varten.

10 § Sukuseuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tahi jompikumpi heistä yhdessä seuran sihteerin kanssa tai rahastonhoitajan kanssa tai sihteeri ja rahastonhoitaja yhdessä.

11 § Sukuseura voi toimintansa tukemista varten ottaa vastaan testamentattua tai lahjoitettua omaisuutta, perustaa rahastoja sekä asianomaisella luvalla järjestää keräyksiä ja arpajaisia. Seura voi myös omistaa toimintansa kannalta tarpeellisia kiinteistöjä.

IV SEURAN TILIT

12 § Sukuseuran tilit päätetään kalenterivuosittain. Ne on annettava tilintarkastajille tarkastettavaksi viimeistään seuraavan helmikuun kuluessa. Tilintarkastajien lausunto tilien ja seuran hallinnon tarkastuksesta on annettava hallitukselle viimeistään seuraavan maaiskuun aikana.

V SEURAN KOKOUKSET

13 § Varsinainen sukukokous pidetään joka kolmas vuosi heinäkuun loppuun mennessä hallituksen kutsusta sen määräämässä paikassa ja määräämänä aikana. Kokouksesta on ilmoitettava seuran jäsenille vähintään neljä viikkoa aikaisemmin kutsulla, joka on julkaistu sanomalehdissä tai annettu tiedoksi kirjeellä.

Ylimääräiseen sukukokoukseen kutsutaan seuran jäsenet hallituksen toimesta sanomalehti-ilmoituksella tai kirjeellä vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta.

14 § Sukukokoukselle valitaan puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Kokouksessa todetaan sen laillisuus. Varsinaisessa sukukokouksessa päätetään seuraavista asioista:

1. hyväksytään edellisten vuosien toimintakertomukset
2. hyväksytään edellisten vuosien tilit ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille
3. vahvistetaan hallituksen laatima toimintasuunnitelma ja talousarvio
4. valitaan hallituksen jäsenet
5. valitaan kaksi varsinaista tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa tarkastamaan tilejä ja seuran hallintoa
6. päätetään jäsenmaksun suuruus sekä
7. päätetään muista kokouskutsussa mainituista asioista

15 § Sukukokouksessa on jokaisella sukuseuran läsnäolevalla jäsenellä, joka on suorittanut edellisvuoden jäsenmaksun, yhtäläinen äänioikeus. Kunniajäsen on aina äänioikeu-tettu. Kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jonka hyväksi useimmat äänet on annettu, ellei näissä säännöissä edellytetä määräenemmistöä. Jos äänet menevät tasan, voittaa se mielipide, jonka puolesta kokouksen puheenjohtaja on äänestänyt. Äänten ollessa vaaleissa tasan määrätään tulos arvalla.

VI SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA SEURAN PURKAMINEN

16 § Päätös sääntöjen muuttamisesta tai sukuseuran purkamisesta voidaan tehdä vain, jos siitä on kokouskutsussa nimenomaan ilmoitettu. Päätös sääntöjen muuttamisesta edellyttää, että sitä on kannattanut vähintään kaksi kolmannesta äänestyksessä annetuista äänistä. Sukuseuran purkamista koskevan päätöksen tekemiseen vaaditaan sama äänten enemmistö kahdessa peräkkäisessä suvun kokouksessa, jotka pidetään vähintään kahden kuukauden väliajoin.

17 § Jos sukuseura purkaantuu, viimeisessä sukukokouksessa on päätettävä seuran omaisuuden käyttämisestä seuran tarkoitusperiä edistävällä tavalla. Sukuseuran arkisto luovutetaan Valtionarkistolle tai Jyväskylän maakunta-arkistolle.

18 § Kaikessa muussa noudatetaan yhdistyslain voimassa olevia säännöksiä.